Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób

Do pobrania:
siwz_termomodernizacja2.zip
Przedmiary
Projekt budowlany_apteka
Projket budowlany_budynek główny
Projket budowlany_administracja
Specyfikacja techniczna
Specyfgikacja techniczna 2
Specyfikacja techniczna3
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” – znak sprawy: ZP/02/2018.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”.
Zakres robót termomodernizacyjnych obejmuje 3 obiekty na terenie Szpitala: 
- budynek główny i pawilon szpitala, w zakresie: docieplenia stropodachu pełnego, docieplenia stropodachu wentylowanego, montażu nawiewników, docieplenia stropu, wymiany drzwi na energooszczędne, docieplenia ścian zewnętrznych – pawilon, docieplenia ścian zewnętrznych – budynek główny, docieplenia ścian w gruncie – pawilon, docieplenia stropodachu (dach pełny) – pawilon, docieplenia ścian w gruncie (ściana piwnicy) – budynek główny
- budynek administracyjny, w zakresie: wymiany okien, montażu pompy ciepła do c.w.u., docieplenia ścian w gruncie, wymiany drzwi na energooszczędne, docieplenia stropodachu, docieplenia ścian zewnętrznych.
- apteka szpitalna, w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachu.
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków do magazynu apteki Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w ilościach wskazanych w zamówieniu przez Zamawiającego.
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
Kod CPV Opis
45 00 00 00 -7 Roboty budowlane
45 44 30 00 - 4 Roboty elewacyjne
45 41 00 00 - 4 Tynkowanie
45 45 00 00 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45 33 00 00 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45 32 00 00 – 6 Roboty izolacyjne
45 42 10 00 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Maksymalny termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 października 2018 r.  
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
 Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
- Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała  wykonanie termomodernizacji (docieplenia) budynku o wartości robót co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/00) brutto, 
- Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
- Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia:
a) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 40 osobami, które będą skierowane do wykonania tego zamówienia a w szczególności robotnikami o specjalności murarz, tynkarz, pomocnik murarza (pracownicy budowlani) oraz innych pracowników o specjalnościach wymaganych przedmiotem zamówienia
 
10. 3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
b) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
g) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
h) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
i) na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt 5.1.2 c) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane 
b) dowody określające czy roboty budowlane zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt 5.1.2 c), z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 5.1.2 podpkt. b)(pierwszy myślnik),
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w pt 5.1.2 podpkt. b) (drugi myślnik),
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
h) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
i) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
 
11. Przystępując do przetargu Wykonawca  zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w formie, którą określają przepisy ustawy art. 45 ust.  6 Pzp 
7. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Konto Zamawiającego: 52 1500 1432 1214 3002 6966 0000 z dopiskiem Przetarg nieograniczony – „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” – znak sprawy: ZP/02/2018.
Wysokość wadium: 40 000,00 PLN
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Termin wykonania - znaczenie - 40%
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 20.04.2018r. do godz. 09.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.04.2018 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
 
21. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy, jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: 
       a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji przetargowej, 
       b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji przetargowej, 
      c) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku realizacji robót zamiennych zgodnie  z postanowieniami umowy  § 5 ust. 5 ust.
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany terminu realizacji przedmiotu 
     umowy, gdy jest ona spowodowana działaniem siły wyższej, koniecznością wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron w szczególności:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w        zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia        robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w  szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,  wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie   nie  jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania  przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację  przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi  przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe  organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w  przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za  które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez  uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy,
Dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia.
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany kierownika budowy lub innych osób  wskazanych w umowie, z tym, że zmiana osób po stronie Wykonawcy (wskazanych w ofercie jako  skierowanych do realizacji zamówienia) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej  udzieleniem domagał się będzie od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez te  osoby  warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w SIWZ dotyczącej postępowania w    wyniku  którego niniejsza umowa została zawarta.
Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: 
a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, 
b) uzasadnienie zmiany.
 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany Umowy   w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i   zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej   Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego   zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej   zmiany.
Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w   terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o    danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8, wszelkich   innych  dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy,   stosownie  do  zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
 Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego. 
 Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez  dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i wydania  Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 
 Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,  o której mowa w ust. 11 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8. wraz z propozycją  uzasadniającą żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego  ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z  uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
 W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie  podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i  Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
 W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych, 
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2018 r. pod numerem ogłoszenia: 540911-N-2018
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.